Environmental Policy

Policy

Environmental Policy

Bioglan is a pharmaceutical company that develops, manufactures and sells pharmaceuticals, medical devices, cosmetic products and food supplement. Bioglan’s ambition is to meet the needs and expectations of its customers, health care professionals and patients.

Bioglan currently works effectively with issues of Safety, Health and Environment. By monitoring and good communication, all employees can contribute to the work, which also leads to an active responsibility of employees to customers, suppliers and other stakeholders.

Bioglan constantly endeavor to improve and therefore takes environmental issues into account in the daily work. Ideas and suggestions for environmental improvements and savings are encouraged which increase participation among employees and between departments.

Bioglan believe that all out active work is important, especially when discussions about the environment and environmental impact have become more central in our society. Both small and large efforts to influence the environment for the better becomes significant.

Bioglan want to contribute to a healthy environment and a sustainable society by:

 • Prevent adverse environmental impacts by taking into account environmental considerations during decisions and to reduce the risk for emissions of Active Pharmaceutical Ingredient (API) to the environment.
 • Reduce the environmental impact of our facilities, transport, services and products.
 • Continuously improving and communicating our environmental performance.
 • Comply with laws, agreements and requirements.

Updated 20200811

 

Miljöpolicy

Bioglan är ett läkemedelsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter samt kosttillskott. Bioglans målsättning är att uppfylla behoven och förväntningarna från kunder, sjukvårdspersonal och patienter.

Bioglan arbetar idag effektivt med frågor som rör Säkerhet, Hälsa och Miljö. Genom uppföljningar och bra kommunikation kan alla medarbetare bidra till arbetet, vilket också leder till ett aktivt ansvarstagande av medarbetare mot kunder, leverantörer och andra intressenter.

Bioglan strävar ständigt efter att förbättras och beaktar därför miljöaspekter i det dagliga arbetet. Idéer och förslag till miljöförbättringar och besparingar uppmuntras vilket ger en ökad delaktighet bland medarbetare och mellan avdelningar.

Bioglan anser att all form utav aktivt arbete är viktigt, inte minst då diskussioner kring miljö och miljöpåverkan blivit allt mer centrala i vårt samhälle. Såväl små som stora insatser för att påverka miljön till det bättre blir då betydelsefulla.

Bioglan vill bidra till en god miljö och ett hållbart samhälle genom att:

 • Förebygga negativ miljöpåverkan genom att beakta miljöhänsyn vid beslut samt minska riskerna för utsläpp av aktiva substanser (API) till miljön.
 • Minska miljöbelastningen från våra anläggningar, transporter, tjänster och produkter.
 • Kontinuerligt förbättra och kommunicera vårt miljöarbete.
 • Efterleva lagar, avtal och krav.

Uppdaterad 20200811

ISO14001, Bioglan Nordic Marketing Department

Arbetsmiljöpolicy

Bioglans policy för arbetsmiljö syftar till att skapa en ansvarsfull affärsverksamhet där de naturliga rättigheterna som manifesteras nedan accepteras och efterlevs som en del av vårt arbete.

 • FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter
 • FN:s barnkonvention
 • ILO:s åtta kärnkonventioner
 • Aktuell arbetsrätt-, arbetsmiljö-, och miljöskyddslagstiftning i det land där arbetet utförs
 • FN:s konvention mot korruption

Uppdaterad 20200811

 

Malmö den 11 augusti 2020/ Simon Björklund, VD